ترجمه در مرند، ماکو، سلماس، خوی، زنجان، ارومیه، گوگان